top of page

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING  
 
Dit is de privacyverklaring van: 
 
Wapenhandel Janssen V.O.F.  Tuinstraat 123 3901 RA Veenendaal website: www.wapenhandeljanssen.nl 
 
KvK-nummer: 30015294 
 
1. Introductie Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Wapenhandel Janssen V.O.F.  
 
Wij waarderen de interesse die u in ons bedrijf hebt getoond door uw bezoek aan onze winkel of website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens uw contact met ons. 
 
2. Welke gegevens Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.  
 
Tijdens uw contact met ons kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen.  
- Voor- en achternaam; 

- E-mailadres;

- Postadres

- Telefoonnummer

- Bankrekeningnummer

- Soort, nummer en afgevende instantie van het document waaruit de bevoegdheid blijkt van degene aan wie wapens en/of munitie wordt overgedragen of van wie wapens en/of munitie  wordt verkregen, indien dat wettelijk verplicht is

- Kopie van uw legitimatiebewijs indien u producten via onze website koopt, waarvoor legitimatie wettelijk verplicht is

- Het tonen van uw legitimatiebewijs wanneer u producten in onze winkel koopt, waarvoor legitimatie wettelijk verplicht is 

- Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld. 
 
3. Waarvoor verzamelen wij deze gegevens Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij vragen u persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden: 
1. In het kader van wettelijke registratieverplichtingen op grond van de Wet Wapens en Munitie, Regeling Wapens en Munitie en aanverwante wetgeving

 2. In het kader van het verhandelen (inkoop en verkoop) van wapens, munitie en toebehoren en daarmee het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons

3. In het kader van het repareren en in bewaring houden van wapens en toebehoren

 4. Om vast te stellen of u meerderjarig bent bij verkoop van producten waarvoor u achttien jaar of ouder dient te zijn

 5. In het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het voeren van onze administratie, versturen van facturen, beveiliging, beheer van ICT-systemen; 
 

4. Verstrekking aan derden Op grond van een wettelijke verplichting dienen wij uw gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties die belast zijn met het uitvoeren en toezichthouden op naleving van de Wet Wapen en Munitie, Regeling Wapen en Munitie en       aanverwante wetgeving.  
 
Wij delen uw gegevens slechts met overige derden indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 
 
5. Uw rechten Wanneer wij u vragen om uw legitimatiebewijs te tonen of op te sturen om te kunnen vaststellen of u meerderjarig bent, mag u het BSN-nummer afschermen.  
 
Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kunt u ons vragen om deze in te zien, bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat u door ons niet wordt onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. 
 
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Het verwerken van persoonsgegevens is voor ons een wettelijke verplichting en/ of is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst. Wanneer u niet bereid bent om de gegevens  te verstrekken waartoe u wettelijk verplicht bent, kunnen wij in voorkomende gevallen geen wapens, munitie en/of aanverwante producten aan u verkopen.  
 
6. Bewaartermijnen Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of zolang wij wettelijk verplicht zijn. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de persoonsgegevens die wij nodig     hebben voor onze fiscale administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren.  
 
7. Cookies Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen 
 
Wij maken slechts beperkt gebruik van Google Analytics. Er wordt geen of geringe inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. Het betreft slecht diensten die ingezet worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst. 
 
8. Beveiliging Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en   organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen 
 
9. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen een herzien versie op onze website. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd om te zien of de verklaring   is  aangepast. 
 
Contact Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via info@wapenhandeljanssen.nl of door te bellen naar 0318 – 51 00 69.  
 

bottom of page